Kwaliteit & patiëntveiligheid

Indicatoren HSMR

Zorgaanbieders publiceren jaarlijks, uiterlijk op 31 december, de gestandaardiseerde sterftecijfers (HSMR en SMR-cijfers) van het jaar daarvoor. De cijfers worden berekend volgens het landelijke berekeningsmodel van het CBS. Het gestandaardiseerd sterftecijfer van het Maastricht UMC+ voor 2017 is berekend op 118. Het is gebaseerd op 27.197 klinisch opgenomen patiënten, van wie er 797 in het ziekenhuis zijn overleden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de HSMR  (Hospital Standardised Mortality Ratio) op basis van een selectie van de medisch-administratieve gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen. De HSMR is een relatief getal, waarbij het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis wordt vergeleken met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte.
Tabel HSMR 2015-2017 Maastricht UMC+Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met enkele patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van de hoofddiagnose en de nevendiagnosen. Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijk gemiddelde, met een bandbreedte van 10 procent naar boven en beneden. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben daarmee een gemiddeld sterftecijfer.

De HSMR en de daarbij behorende diagnose-specifieke SMR –cijfers (Standardised Mortality Rate, standaardcijfers per diagnose-/ patiëntengroep) geven de mogelijkheid de oorzaken van overlijden in het ziekenhuis  dieper te analyseren. Uit de analyse van de HSMR en de SMR-cijfers van het Maastricht UMC+ komt naar voren:

  • Er is sprake van een bovengemiddeld lange opnameduur ten gevolge van  een trage doorstroom van patiënten naar een verpleeghuis of elders;
  • Er  is ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen een grotere groep oudere patiënten opgenomen, vaak met een sociale indicatie waarbij al vanaf begin van de opname duidelijk is dat de opname niet gericht is op genezing maar op een waardig en draaglijk levenseinde;
  • Er wordt in het ziekenhuis relatief veel palliatieve zorg verleend;
  • De gezondheidskarakteristieken van de Limburgse context worden onvoldoende gecompenseerd in de HSMR-berekeningssystematiek;
  • De typische last-resortfunctie/ tertiaire functie van een umc drukt zwaar op de HSMR;
  • De werkwijze rondom volledige, juiste, uniforme en tijdige vastlegging van gegevens in de ontslagberichten en –brieven is verbeterd maar is nog niet optimaal.

Veel publicaties hebben aangetoond dat de HSMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen en te interpreteren is. Het is geen rekenmodel dat een beeld geeft van de kwaliteit van zorg. Daartoe zijn uitkomsten van de zorg (overleving, complicaties maar ook patiënttevredenheid) veel meer van belang. Daarnaast hecht het MUMC+ veel waarde aan de analyses van de Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) die elk individueel sterfgeval in het ziekenhuis onderzoekt. De HSMR is een belangrijk hulpmiddel dat nog volop in ontwikkeling is. Het heeft een signaalfunctie en is van belang voor interne analyses.

 

 

Wat vindt u van deze pagina?